VB Script för att flytta filer vid emigrering av användare från XP till Windows 7

Håller på att skriva ett VB-script som skall flytta användarens dokument i hemkatalogen till en Subfolder ”Mina dokument” som ligger som folder re-direct i Windows 7 samt kommer att finnas som tillgänglig i off-line läge.
Är ingen expert på detta men det verkar fungera. Uppdaterad till ny version.

Option Explicit

Dim objFSO
Dim StrDrive
Dim folderobj
Dim FromFolder
Dim ToFolder
Dim FromPath
Dim ToPath
Dim objSubfolder
Dim colSubFolders 
Dim dicSelFolders
Dim FolderToMoveFrom
Dim FolderToMoveTo
Dim Files
Dim OneFile
Dim FileInFromFolder
Dim Fileset
Dim SourceFileName
Dim DestFileName
Dim FileCount
Dim DestFile
Dim DocFolderExist

StrDrive = "F"
FromFolder = ""
ToFolder = "Mina dokument"

Strdrive=UCase(Left(StrDrive,1)) & ":\"

Set objFSO    = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set FromPath   = objFSO.GetFolder( StrDrive & FromFolder )
Set ToPath    = objFSO.GetFolder( StrDrive & ToFolder ) 
Set colSubFolders = FromPath.Subfolders
Set dicSelFolders = CreateObject( "Scripting.Dictionary" )

'Folders not to move
dicSelFolders.Add "$recycle.bin", ""
dicSelFolders.Add "mina dokument", ""
dicSelFolders.Add "program", ""

'if folder does not exist on destination drive,
' create it and continue

If Not objFSO.FolderExists(StrDrive & "\" & ToFolder) Then
  'WScript.Echo "Normal run"
  objFSO.CreateFolder StrDrive & ToFolder
  MoveUserFolders()
  MoveUserFiles()
Else
  'WScript.Echo "Rename Mina dokument"
  objFSO.MoveFolder StrDrive & ToFolder, StrDrive & "Gamla " & ToFolder
  objFSO.CreateFolder StrDrive & ToFolder
  MoveUserFolders()
  MoveUserFiles()
End If

Wscript.Quit

Sub MoveUserFolders()

For Each objSubfolder in colSubfolders

If dicSelFolders.Exists( LCase( objSubfolder.Name ) ) Then
  'WScript.Echo "Leaving Folder", objSubfolder.Path
Else
  'WScript.Echo "Moving Folder", objSubfolder.Path
  If FromFolder = "" Then
   FolderToMoveFrom = FromPath & objSubfolder.Name
  Else
   FolderToMoveFrom = FromPath & "\" & objSubfolder.Name
  End If
  FolderToMoveTo = ToPath & "\" & objSubfolder.Name
  objFSO.MoveFolder FolderToMoveFrom, FolderToMoveTo
End If
Next

End Sub

Sub MoveUserFiles()

Set Fileset = FromPath.Files

'if no more subfolders, then go through files
For Each OneFile in Fileset
 SourceFileName = FromPath & "\" & OneFile.name
 DestFileName = ToPath & "\" & OneFile.name

 'if the destination file doesn't exist,
 'then copy the sourcefile to the destination folder
 If Not objFSO.FileExists(DestFileName) Then
  On Error Resume Next
  OneFile.Copy DestFileName
  OneFile.Delete
  On Error GoTo 0
  FileCount = FileCount + 1
 'if the destination file already exists
 Else
  Set DestFile=objFSO.GetFile(DestFileName)
  
  'then check to see if the source file's last modified date
  'is newer than the destination file. If it is,
  'then overwrite the destination file with the source file
  If onefile.DateLastModified > destfile.DateLastModified Then
   'turn all file attributes off to copy updated file over older one
   DestFile.Attributes = 0
   On Error Resume Next
   onefile.Copy DestFileName, True
   On Error GoTo 0
   OneFile.Delete
   FileCount = FileCount + 1
  End If
  Set destfile=Nothing
 End If
Next

End sub

Taggar:,